vrijdag 1 december 2017

D66 helpt positie bewoners "Heilige Land" verder te versterken

Op 30 november besprak de Delftse gemeenteraad het voornemen van woningbouwcorporatie Woonbron om 65 woningen in de buurt "Heilige Land" te vervangen door nieuwe sociale eensgezinswoningen. Over deze plannen ontvingen wij (mei en augustus j.l). informatie van Woonbron, van de gemeente maar ook, tijdens een buurtbezoek op 6 september j.l., van de buurtbewoners.

Op grond van deze informatie is D66 is niet erg te spreken over de manier waarop Woonbron communiceert met zijn huurders. Woonbron mag alleen begrip voor haar plannen verwachten als ze stevig investeert in regelmatig en open overleg met de huurders, gebaseerd op actuele bouwtechnische informatie. Ook is volgens ons een goed “sociaal plan” met aandacht voor de sociale samenhang in de buurt èn voor het financieel en organisatorisch ontzorgen van de bewoners bij de komende (ver)nieuwbouw een voorwaarde voor draagvlak.

Het is een juridisch gegeven dat de Raad geen en het college maar heel weinig invloed heeft op dit soort  investeringsbeslissingen van corporaties. Raadmoties kunnen door corporaties volledig worden genegeerd en kunnen valse hoop geven aan belanghebbenden. Daarom steunde D66 de twee voorliggende moties niet.

Effectiever is volgens D66 het ondersteunen van de bewoners en hun vertegenwoordigers. Wij hebben hen leren kennen als gedreven, deskundig en redelijk en vanuit eigen kracht prima in staat hun belangen te verdedigen. Zij kunnen volgens ons het best worden ondersteund door kennis en instrumenten ter beschikking te stellen die hen een steun in de rug geven. D66 heeft dan ook ingezet op het bevorderen daarvan en gaat daar ook in de toekomst mee door.

Er zijn inmiddels de nodige positieve ontwikkelingen. De bewoners worden nu door de Woonbond ondersteund op kosten van Woonbron. Het college heeft 14 november j.l. een stappenplan vastgesteld waaraan corporaties moeten voldoen bij sloop/nieuwbouw of grote renovaties. Voorwaarde voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen is een actueel bouwtechnisch onderzoek, uitgevoerd door, zoals wethouder De Prez dat in de commissie van 14 november j.l. noemde, een gerenommeerde partij. In dezelfde commissie bevestigde de wethouder dat hij alle corporaties aanspreekt op hun gedrag en de prestaties die zij leveren, ook Woonbron, en heeft hij toegezegd zo nodig te willen bemiddelen.

Ter bevestiging van deze acties en uitspraken van het college vroeg D66 in de Raad wethouder De Prez om de toezegging dat hij op korte termijn Woonbron zal vragen om zo snel mogelijk het bouwtechnisch onderzoek te overleggen dat volgens het stappenplan voor de vergunningen nodig is, en om dat onderzoek ook met de bewoners te delen. Dat zegde de wethouder toe.

Al met al ligt er volgens D66 nu een gevarieerd pakket aan ondersteuning en instrumenten, dat een stevige steun in de rug is van de bewoners bij hun onderhandelingen met Woonbron. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

bron illustratie twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten