zaterdag 12 november 2016

D66 zet accenten bij thema's leefbare wijken en sport in Delftse begroting

D66 heeft accenten gezet bij onderwerpen rond  leefbare wijken en sport in de Programmabegroting 2017, goedgekeurd in de Raad van 10 november. Dat deden we door inbreng bij de algemene beschouwingen en in de begrotingscommissie Sociaal Domein en Wonen.

Rode draad daarbij was "Een stad waar iederéén een toekomst heeft, is een stad met toekomst – gelijke kansen met ruimte voor verschillende levenskeuzes". Een paar voorbeelden uit mijn portefeuille.


Leefbare wijken
D66 ziet graag dat de ontwikkelingen richting leefbaarder wijken snel en krachtig worden doorgezet. De wijkvernieuwing krijgt vorm op basis van de lopende programma's zoals Wijkaanpak, Streefbeeld Buitenhof en de extra maatregelen voortkomend uit tussentijdse wijkrapportages. En dat niet alleen in Buitenhof en Voorhof. D66 vindt dat ook het Masterplan Poptahof/Voorhof NoordWest uit 2003 verdient alsnog te worden afgerond.
Wethouder De Prez stelde dat er inderdaad in Buitenhof nog veel werk te doen is. Op basis van de ervaringen is een aanpassing van de koers nodig, ook voor de langere termijn. Bij de Kadernota komt het college met voorstellen daarvoor. Dan wordt duidelijk welke thema's nog versterking behoeven en of, en zo ja hoeveel, extra geld er nodig is boven de al gereserveerde budgetten.
Wethouder De Prez bevestigde ook dat het Masterplan Poptahof nog moet worden afgerond. De gemeente maakt met Woonbron afspraken over hoe het oude plan wordt omgezet naar een nieuw plan. Het uitgangspunt daarbij is en blijft het Masterplan. Het afmaken van de herstructurering is inzet van het college. Dat geldt voor de Poptahof en onverkort ook voor de Bomenwijk.

Sport
Belangrijke manieren van ontmoeten, zeker voor jongeren, zijn onderwijs, cultuur en sport. Verder is sport een belangrijk instrument voor verbetering van gezondheid, welzijn en sociaal-maatschappelijke samenhang voor jong en oud. Daarom staat D66 voor voldoende goede sportfaciliteiten op elk moment. We zien dan ook uit naar de meerjarenanalyse van vraag en aanbod en het daarop gebaseerd investeringsprogramma sportaccommodaties, zoals recent toegezegd voor begin 2017. Daarop vooruitlopend vraagt de fractie zich af of, als er punten naar voren komen die versneld of geïntensiveerd zouden moeten worden, er dan mede-financiering vanuit het Parelfonds denkbaar is.
Wethouder De Prez vroeg om eerst de inventarisatie af te wachten van wat nodig is aan investeringen in de sport. Daarna komt hoe die investeringen gedekt kunnen worden, het liefst zo veel mogelijk uit de reguliere begroting en structureel. Ook D66 vindt dat structurele uitgaven structureel moeten worden gefinancierd, maar sluit extra fondsen ten behoeven van versnellen of intensiveren van investeringen niet op voorhand uit.
Illustratie: Poptapark in wijk Poptahof Delft; bron www.groenblauwenetwerken.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten