woensdag 17 mei 2017

D66 wil absolute helderheid grondwaterreductie Delft

D66 Delft wil absolute helderheid over de ingezette reductie van de grondwateronttrekking in Noord-Delft. Dat deelde ik namens de fractie mee aan verantwoordelijk wethouder Brandligt bij de behandeling van dit onderwerp in de Commissievergadering van 17 mei j.l.

De verschillende over dit onderwerp binnengekomen burgerbrieven illustreren dat het hier niet alleen gaat om een grote en langdurige technische operatie. Het gaat ook om het verkrijgen en behouden van wederzijds vertrouwen tussen de uitvoerende gemeente, de Provincie Zuid-Holland als controlerend bevoegd gezag èn alle andere overheden, bedrijven en particulieren met onroerend goed of andere belangen. Vertrouwen dat de reductie zorgvuldig wordt uitgevoerd, gemonitored en zo nodig gestopt om ongewenste effecten, zoals te hoge grondwaterstanden of verzakkingen, te voorkomen.

Goed en blijvend wederzijds vertrouwen kan alleen als er absolute helderheid en openheid bestaat over de werkelijke situatie op elk moment. Dus over de resultaten van de ingezette monitoring, de criteria die gebruikt worden bij het beoordelen van de meetresultaten en de processen die worden gevolgd als ongewenste effecten dreigen. In de voorbereiding van de vergadering had D66 al technische vragen gesteld over de beoordelingscriteria. In antwoord daarop kwam er een reeks normen op tafel. Deze aan D66 verstrekte normen en toetsingscriteria waren, voor zover bekend, nog niet eerder zo helder met belanghebbenden gedeeld. Daardoor kon er gemakkelijk wantrouwen blijven bestaan. De wethouder zei desgevraagd in de vergadering: "alle normen die we hebben zullen we delen... Alles wat wij weten zullen we bekend maken en delen met de anderen."

D66 benadrukte verder dat álle betrokken overheden, bedrijven en burgers in gelijke mate belang hebben bij het voorkómen van wat voor schade dan ook aan hun onroerend goed. De fractie pleitte voor niet-juridiserend overleg tussen alle belanghebbenden over eventuele aansprakelijkheden, zodat ook op dit punt wederzijds vertrouwen kan groeien. De wethouder meldde "dat het bestaand periodiek overleg niet alleen een technisch overleg is. Daarin worden ook zaken besproken als: hoe kunnen we omgaan met schades en hoe kunnen we dat zo inrichten dat dat zo eenvoudig mogelijk kan. Dat doen we niet alleen met bewoners maar ook met de woningbouwcorporaties."

D66 is op dit moment tevreden met de uitspraken van de wethouder. We houden, in open afstemming met direct betrokkenen en buurtverenigingen zoals Belangenvereniging Binnenstad Noord, die een uitgebreid dossier over dit onderwerp bijhoudt, de vinger aan de pols bij de uitwerking in de praktijk.

Dit artikel verscheen ook in geactualiseerde en verkorte vorm op de website van D66 Delft; Illustratie bron Rapport Grondwateronttrekking Delft-Noord - resultaten monitoring 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten